Edukacja

Regulamin Konkursu "Trenerka Roku" organizowanego przez
Komisję Sportu Kobiet przy PKOl

I.    ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem XVIII Konkursu na „Trenerkę Roku 2018” (“Konkursu”) jest Komisja Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545), ("Organizator") .

II.    CELE KONKURSU

Popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich.

III.    ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.    Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
a)    Nagroda dla trenerki za osiągnięcia w 2018 roku („Kategoria 1”),
b)    Nagroda dla trenera pracującego z kobietami za osiągniecia w 2018 roku („Kategoria 2”),
c)    Nagroda dla trenerki lub trenera za całokształt pracy z kobietami ( „Kategoria 3”),
d)    Nagroda za promowanie sportu kobiet: dotyczy promocji w mass mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń ( „Kategoria 4”).
2.    Osoby fizyczne lub organizacje (w tym w szczególności organizacje sportowe tj. Polskie Związki Sportowe, Stowarzyszenia Kluby, Komitety, Fundacje związane ze sportem; uczelnie wyższe) („Zgłaszający”) mogą zgłaszać osoby, które są doskonałymi fachowcami i wychowawcami oraz wyróżniają się wynikami swojej pracy, postawą, zaangażowaniem i z tego względu powinny zostać nagrodzone w Konkursie w kategoriach wskazanych w art. III.1 Regulaminu („Kandydaci”).
3.    Do nagrody w pierwszych trzech kategoriach można zgłaszać szkoleniowców pracujących z polskimi sportowcami. Do nagrody w kategorii, o której mowa w art. III.1 d) Regulaminu, można zgłaszać między innymi dziennikarzy, działaczy, osoby prywatne, pracowników naukowych, organizatorów imprez.
4.    Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu („Zgłoszenie”) oraz zawierać:
a)    informacje umożliwiające identyfikację Kandydata wraz z danymi kontaktowymi,
b)    uzasadnienie wyboru Kandydata na zwycięzcę Konkursu,
c)    zgodę Zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych.
5.    Zasady dotyczące Konkursu określa wyłącznie Regulamin.

IV.    PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu:
1.    Konkurs wraz z Regulaminem zostają ogłoszone w dniu 5 listopada 2018 roku na stronie internetowej www.olimpijski.pl.
2.    Wypełnione Zgłoszenia należy składać do dnia 31 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) w formie elektronicznej mailem na adres dgos@pkol.pl lub w formie papierowej, osobiście lub listem poleconym na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Zgłoszenia doręczone do siedziby Organizatora po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.
3.    Po otrzymaniu Zgłoszeń komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego, obecne na posiedzeniu („Kapituła Konkursu”), dokona kontroli Zgłoszeń pod względem formalnym, sprawdzając czy spełniają one warunki wskazane w art. III Regulaminu. Zgłoszenia, które nie będą spełniać ww. warunków nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
4.    Do dnia 15 lutego 2019 roku odbędzie się posiedzenie Kapituły Konkursu, która dokona wyboru zwycięzców Konkursu i osób wyróżnionych („Laureaci”), spośród Kandydatów, których zgłoszenia zostały dopuszczone do Konkursu.
5.    Laureaci otrzymają następujące nagrody i wyróżnienia:
a)    w Kategorii 1:
i)    1 (jedna) nagroda dla głównego Laureata w tej kategorii,
ii)    wyróżnienia w liczbie określonej przez Organizatora, będące nagrodami równorzędnymi dla pozostałych Laureatów w tej kategorii,
b)    w Kategorii 2:
i)    1 (jedna) nagroda dla głównego Laureata w tej kategorii,
ii)    wyróżnienia w liczbie określonej przez Organizatora, będące nagrodami równorzędnymi dla pozostałych Laureatów w tej kategorii,
c)    w Kategorii 3:
i)    1 (jedna) nagroda dla głównego Laureata w tej kategorii,
ii)    wyróżnienia w liczbie określonej przez Organizatora, będące nagrodami równorzędnymi dla pozostałych Laureatów w tej kategorii,
d)    w Kategorii 4:
i)    1 (jedna) nagroda dla głównego Laureata w tej kategorii,
ii)    wyróżnienia w liczbie określonej przez Organizatora, będące nagrodami równorzędnymi dla pozostałych Laureatów w tej kategorii.
6.    Wszystkie nagrody mają charakter prezentów o małej wartości.
7.    Zatwierdzona przez Prezydium Zarządu PKOl decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.

V.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
    
1.    Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali („Gala”), która odbędzie się w 2019 roku, w siedzibie Organizatora.
2.    Laureaci zostaną poinformowani o Gali z odpowiednim wyprzedzeniem. Wraz z informacją o Gali Laureaci otrzymają formularz zgody na wykorzystywanie ich wizerunku i przetwarzanie ich danych osobowych stanowiący Załącznik nr 2 („Formularz Zgody”) z prośbą o zwrot wypełnionego Formularza Zgody przed Galą.
3.    Podczas Gali Laureatom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
4.    Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

VI.    DANE OSOBOWE

Organizator przetwarza dane osobowe Zgłaszających i Kandydatów jako administrator danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2.    Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora.
3.    Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij