PKOl

REGULAMIN PIKNIKU "OLIMPIJSKIE POŻEGNANIE LATA"
zwany dalej "Regulaminem"

 

1. W Regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:

a. Aktywność – każde przedsięwzięcie o charakterze sportowym, edukacyjnym, cateringowym, rozrywkowym lub innym, zorganizowane i prowadzone podczas Imprezy w uzgodnieniu z PKOl przez podmioty zewnętrzne,
b. Dostawca – podmioty zewnętrzne i niezależne od PKOl, które w uzgodnieniu z PKOl zapewniają i organizują Aktywności (tj. m.in. atrakcje i równego rodzaju przedsięwzięcia), z których mogą korzystać osoby uczestniczące w Pikniku "Olimpijskie Pożegnanie Lata",  
c. Impreza – Piknik "Olimpijskie Pożegnanie Lata", odbywający się na zasadach określonych w Regulaminie, mający status imprezy masowej,
d. PKOl – Polski Komitet Olimpijski, z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
e. Uczestnik – każda osoba znajdująca się na wyznaczonym terenie, na którym odbywa się Impreza.

2. Organizatorem Imprezy jest PKOl, z zastrzeżeniem, iż organizatorami poszczególnych Aktywności są ich Dostawcy.

3. Impreza odbywa się w dniu 19 września 2015 roku w Katowicach na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz na Placu Honorowym przed Spodkiem w godzinach 11.00 – 17.00.

4. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

5. Warunkiem dopuszczenia chętnych do udziału oraz możliwości dalszego uczestnictwa w Imprezie jest:

a. zapoznanie się z Regulaminem oraz ścisłe jego przestrzeganie,
b. przestrzeganie i wykonywanie zaleceń oraz wytycznych osób wskazanych przez PKOl jako właściwych do zarządzania i nadzorowania Imprezy w dniu jej odbywania, wskazań i poleceń służb porządkowych oraz innych osób odpowiedzialnych za Imprezę, w tym w szczególności do poleceń osób prowadzących poszczególne Aktywności w imieniu Dostawców,
c. nie wnoszenie lub nie posiadanie w trakcie Imprezy broni, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, co jest ściśle zakazane.

6. Podczas Imprezy każdy z jej Uczestników, ma obowiązek przestrzegać następujących zasad, nakazów i zakazów:

a. obowiązku poszanowania mienia publicznego, zieleni oraz niezaśmiecanie terenu,
b. obowiązku zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników lub osób postronnych, a w szczególności do przestrzegania postanowień Regulaminu,
c. obowiązku podporządkowania się i przestrzegania organizacji ruchu drogowego oraz wskazówkom i instrukcjom służb porządkowych Imprezy, w szczególności w miejscach, w których organizacja ruchu została zmieniona w stosunku do przepisów obowiązujących w danym miejscu w czasie innym niż termin Imprezy,
d. zakazu prowadzenia na terenie i w czasie odbywania Imprezy:

- sprzedaży obnośnej lub obwoźnej jakichkolwiek produktów, w tym gastronomicznych, z wyjątkiem sprzedaży ustalonej wcześniej przez PKOl,
- rozpowszechniania i rozdawania materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów i innych nośników informacji,
- agitacji lub manifestacji politycznych lub religijnych, protestów i innych form publicznego prezentowania poglądów.

e. zakazu wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
f. zakazu spożywania alkoholu poza terenem wyznaczonych i ogrodzonych ogródków gastronomicznych,
g. zakazu wnoszenia i używania naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Uczestników Imprezy,
h. zakazu przekraczania barierek ochronnych,
i. zakazu wchodzenia na scenę.

7. Każdy Uczestnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z własną wolną wolą podejmuje decyzję o przystąpieniu do udziału w jakichkolwiek Aktywnościach, w tym w szczególności sportowych, organizowanych przez PKOl lub Dostawców. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne Uczestnika jak i innych osób znajdujących się na terenie Imprezy.

8. Udział Uczestnika w jakichkolwiek Aktywnościach odbywać się będzie na następujących zasadach:

a. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z kontynuowania udziału w danej Aktywności,
b. osoby przeprowadzające i nadzorujące podejmowanie danej Aktywności mogą w każdej chwili odmówić Uczestnikowi udziału w niej nie podając przyczyny. Odmowa taka będzie udzielana w szczególności w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących i nadzorujących Aktywność,
c. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się podejmowania jakichkolwiek Aktywności podczas Imprezy,
d. Uczestnik biorący udział w Aktywności ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom, wytycznym, nakazom lub zakazom osób prowadzących i nadzorujących daną Aktywność lub całą Imprezę, w szczególności co do sposobu wykonywania takiej Aktywności.

9. Uczestnik ma świadomość, iż uczestniczy w wydarzeniu publicznym i poprzez przebywanie na terenie Imprezy wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w związku z udziałem w Imprezie w dowolnej formie (wizualnej lub dźwiękowej) i wykorzystywanie tak utrwalonego wizerunku lub wypowiedzi w celach promocyjnych Imprezy (w tym również jej kolejnych edycji) i w celach statutowych, marketingowych lub promocyjnych PKOl, jego sponsorów lub partnerów.

10. PKOl ani Dostawcy nie ponoszą (łącznie ani z osobna) odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe po stronie Uczestnika, bądź innych osób wynikające z przeprowadzenia Imprezy lub uczestnictwa w Imprezie lub w poszczególnych Aktywnościach, przejawiające się w postaci utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub innych szkód powstałych na osobie lub w mieniu. Tym samym Uczestnik jest wyłączenie odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym za utratę życia, uszczerbek na zdrowiu lub w mieniu, powstałe po stronie samego Uczestnika lub po stronie innych osób, które powstaną w wyniku lub w związku z uczestnictwem w Imprezie lub w jakiejkolwiek Aktywności. Przystąpienie Uczestnika do Aktywności jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik ten zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował go, zobowiązując się tym samym do jego przestrzegania, w tym do poniesienia ewentualnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka z tytułu powstałych lub wyrządzonych szkód w związku z uczestnictwem w Imprezie lub Aktywnościach.

11. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będą osoby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym oraz służby porządkowe organizatorów, w tym służby porządkowe wskazane przez PKOl i Dostawców.

12. Osoby przeprowadzające i nadzorujące Imprezę, w tym służby porządkowe mogą w każdej chwili, bez podania przyczyny, odmówić Uczestnikowi udziału w Imprezie oraz zażądać od Uczestnika opuszczenia terenu Imprezy lub w przypadku niepodporządkowania się takiemu żądaniu usunąć Uczestnika z Imprezy. Odmowa uczestnictwa w Imprezie lub usunięcie z niej będzie udzielana w szczególności w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących i nadzorujących Imprezę.

13. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa małoletnich w Imprezie, a w szczególności w Aktywnościach jest akceptacja warunków Imprezy, w tym w szczególności treści Regulaminu przez przedstawicieli ustawowych małoletnich. Przedstawiciele ustawowi małoletnich zobowiązani są do podejmowania decyzji o udziale małoletnich w Imprezie lub poszczególnych Aktywnościach z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i realnych możliwości małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne małoletniego jak i innych osób znajdujących się na terenie Imprezy.

14. PKOl zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do zmiany i interpretacji Regulaminu.

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij