PKOl

REGULAMIN 14. PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO

numer alarmowy: 553 799 037

1. W niniejszym regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:

a. Aktywność - każde przedsięwzięcie o charakterze sportowym, edukacyjnym, cateringowym, rozrywkowym lub innym zorganizowane i prowadzone podczas Imprezy w uzgodnieniu z PKOl przez podmioty zewnętrzne,
b. Dostawca - podmioty zewnętrzne i niezależne od PKOl, które w uzgodnieniu z PKOl zapewniają i organizują Aktywności (tj. m.in.: atrakcje i równego rodzaju przedsięwzięcia), z których mogą korzystać osoby uczestniczące w 14. Pikniku Olimpijskim,
c. Impreza - 14. Piknik Olimpijski, odbywający się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
d. PKOl - Polski Komitet Olimpijski, z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
e. Uczestnik - każda osoba znajdująca się na wyznaczonym terenie w Parku Kępa Potocka, na którym odbywa się Impreza.

2. Organizatorem Imprezy jest Polski Komitet Olimpijski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, iż organizatorami poszczególnych Aktywności są ich Dostawcy.

3. Impreza odbywa się w dniu 9 czerwca 2013 roku w Warszawie na terenie parku Kępa Potocka w godzinach 12:00-18:30.

4. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

5. Warunkiem dopuszczenia chętnych do udziału oraz możliwości dalszego uczestnictwa w Imprezie jest:

a. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz ścisłe jego przestrzeganie,
b. przestrzeganie i wykonywanie zaleceń oraz wytycznych osób wskazanych przez PKOl jako właściwe do zarządzania i nadzorowania Imprezy w dniu jej odbywania, wskazań i poleceń służb porządkowych oraz innych osób odpowiedzialnych za Imprezę, w tym w szczególności do poleceń osób prowadzących poszczególne Aktywności w imieniu Dostawców,
c. nie wnoszenie lub nie posiadanie w trakcie Imprezy broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, co jest ściśle zakazane.
6. Podczas Imprezy każdy z jej uczestników, (dalej "Uczestnik" lub "Uczestnicy") ma obowiązek przestrzegać następujących zasad, nakazów i zakazów:
a. obowiązku poszanowania mienia publicznego, zieleni oraz nie zaśmiecanie terenu,
b. obowiązku zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników lub osób postronnych, a w szczególności do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Imprezy,
c. obowiązku podporządkowania się i przestrzegania organizacji ruchu drogowego oraz wskazówkom i instrukcjom służb porządkowych Imprezy, w szczególności w miejscach, w których organizacja ruchu została zmieniona w stosunku do przepisów obowiązujących w danym miejscu w czasie nie odbywania się Imprezy,
d. Zakazu prowadzenia na terenie i w czasie odbywania Imprezy:
- sprzedaży obnośnej lub obwoźnej jakichkolwiek produktów, w tym gastronomicznych;
- rozpowszechniania i rozdawania materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów i innych nośników informacji;
- agitacji lub manifestacji politycznych lub religijnych, protestów i innych form publicznego prezentowania poglądów.
e. Zakazu wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
f. Zakazu spożywania alkoholu poza terenem wyznaczonych i ogrodzonych ogródków gastronomicznych,
g. Zakazu wnoszenia i używania naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Uczestników Imprezy,
h. Zakazu przekraczania barierek ochronnych,
i. Zakazu wchodzenia na scenę.

7. Każdy Uczestnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z własną wolną wolą podejmuje decyzję o przystąpieniu do udziału w jakichkolwiek Aktywnościach, w tym w szczególności sportowych, organizowanych przez PKOl lub Dostawców. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne Uczestnika jak i innych osób znajdujących się na terenie Imprezy.

8. Udział Uczestnika w jakichkolwiek Aktywnościach odbywać się będzie na następujących zasadach:
a. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z kontynuowania udziału w danej Aktywności,
b. Osoby przeprowadzające i nadzorujące podejmowanie danej Aktywności mogą w każdej chwili odmówić Uczestnikowi udziału w niej nie podając przyczyny. Odmowa taka będzie udzielana w szczególności w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nie przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących i nadzorujących Aktywność,
c. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się podejmowania jakichkolwiek Aktywności podczas Imprezy,
d. Uczestnik biorący udział w Aktywności ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom, wytycznym, nakazom lub zakazom osób prowadzących i nadzorujących daną Aktywność lub całą Imprezę, w szczególności co do sposobu wykonywania takiej Aktywności.

9. PKOl ani Dostawcy nie ponoszą (łącznie, ani z osobna) odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe po stronie Uczestnika, bądź innych osób, wynikające z przeprowadzenia Imprezy lub uczestnictwa w Imprezie lub w poszczególnych Aktywnościach, przejawiające się w postaci utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub innych szkód powstałych na osobie lub mieniu. Tym samym Uczestnik jest wyłączenie odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym za utratę życia, uszczerbek na zdrowiu lub w mieniu powstałe po stronie samego Uczestnika lub po stronie innych osób, które powstaną w wyniku lub w związku z uczestnictwem w Imprezie lub w jakiejkolwiek Aktywności. Przystąpienie Uczestnika do Aktywności jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik ten zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował ją, zobowiązując się tym samym do jego przestrzegania, w tym do poniesienia ewentualnej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka z tytułu powstałych lub wyrządzonych szkód w związku z uczestnictwem w Imprezie lub Aktywnościach.

10. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będą osoby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym oraz służby porządkowe organizatorów, w tym służby porządkowe wskazane przez PKOl i Dostawców.

11. Osoby przeprowadzające i nadzorujące Imprezę, w tym służby porządkowe mogą w każdej chwili, bez podania przyczyny, odmówić Uczestnikowi udziału w Imprezie oraz zażądać od Uczestnika opuszczenia terenu Imprezy lub w przypadku nie podporządkowania się takiemu żądaniu usunąć Uczestnika z Imprezy. Odmowa uczestnictwa w Imprezie lub usunięcie z niej będzie udzielana w szczególności w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nie przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących i nadzorujących Imprezę.

12. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa małoletnich w Imprezie, a w szczególności w Aktywnościach jest wyraźna akceptacja warunków Imprezy, w tym w szczególności treści niniejszego regulaminu przez prawnych opiekunów małoletnich. Prawni opiekunowie małoletnich zobowiązani są do podejmowania decyzji o udziale małoletnich w Imprezie lub poszczególnych Aktywnościach z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i realnych możliwości małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne małoletniego jak i innych osób znajdujących się na terenie Imprezy.

13. PKOl zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia oraz do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu Imprezy oraz powodowanie zagrożenia dla jej przebiegu i bezpieczeństwa jej Uczestników grozi usunięcie z terenu Imprezy oraz odpowiedzialność karna.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz odwołania imprezy.

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij