Edukacja "Ja i Sport"

"WAWRZYN OLIMPIJSKI 2016” pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nawiązując do chlubnych kart historii polskiego ruchu olimpijskiego oraz pięknej tradycji umacniania więzi między ideą sportu olimpijskiego, a twórczością artystyczną i intelektualną, Polski Komitet Olimpijski ustanowił w 1967 roku nagrodę pod nazwą "WAWRZYN OLIMPIJSKI".

"WAWRZYN OLIMPIJSKI" przyznawany jest przez Polski Komitet Olimpijski jako wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców kształtujących humanistyczne wartości sportu i jego wizerunek w społeczeństwie.

R E G U L A M I N
przyznania nagrody


I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu "Wawrzyn Olimpijski 2016", zwanego dalej: "Konkursem" jest POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545  zwany dalej "ORGANIZATOREM".

II. CELE KONKURSU

1. Promowanie idei olimpijskiej w sztuce, architekturze, literaturze i innych aspektach twórczości artystycznej,
2. Promowanie humanistycznych wartości sportu,
3. Popularyzacja artystycznego przedstawienia rywalizacji sportowej.

III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać twórcy dzieł odznaczających się wybitnymi walorami artystycznymi w następujących kategoriach:
a)    literatura ( poezja, proza, eseistyka filozoficzna, reportaż literacki),
b)    muzyka,
c)    sztuki plastyczne (np. rzeźba, malarstwo),
d)    architektura (zrealizowane obiekty sportowe),
e)    dzieła naukowe i publikacje poświęcone ruchowi olimpijskiemu,
f)    film,
g)    fotografika,
h)    teatr i estrada.
2.    Udział w Konkursie mogą brać twórcy dzieł stworzonych w latach 2013 – 2016.
3.    Kandydatów do Wyróżnienia, zwanych dalej: „Kandydatami”, mogą zgłaszać następujące podmioty:
a)    Polski Komitet Olimpijski,
b)    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
c)    stowarzyszenia twórcze,
d)    organizacje współpracujące z PKOl,
e)    uczelnie wyższe,
f)    instytucje kulturalne,
g)    wydawnictwa,
h)    redakcje pism i periodyków kulturalnych, społecznych i sportowych
i)    krytycy , eksperci.
4.    Zgłoszenie do Konkursu może także zostać dokonane przez samego Kandydata.
5.    Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.    Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

IV. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu:
1. Konkurs wraz z Regulaminem i wzorem formularza zgłoszeniowego (załącznikiem nr 1) zostaje ogłoszony w dniu 4 stycznia 2016 roku na stronie internetowej www.olimpijski.pl
2. Wnioskodawcy złożą formularze zgłoszeniowe do dnia 15 stycznia 2017 roku (decyduje data wpływu do siedziby ORGANIZATORA) w formie papierowej, listem poleconym pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa z dopiskiem "WAWRZYN OLIMPIJSKI 2016". Wnioski doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane z doręczeniem wniosków.
3. Do wniosków dołączone zostaną dzieła lub ich reprodukcje wraz dodatkową dokumentacją, w zależności od kategorii (np. recenzje, opisy, zdjęcia, wizualizacje projektów architektonicznych) oraz recenzje i omówienia dzieł w fachowej prasie, które dokumentować będą ich rangę artystyczną. Do wniosków mogą także zostać dołączone informacje biograficzne kandydata.
4. Po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele PKOl oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwana dalej "Komisją Konkursową" dokona kontroli wniosków pod względem formalnym, sprawdzając czy spełniają one warunki wskazane w art. III Regulaminu. Wnioski, które nie będą spełniać ww. warunków nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu Konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Do dnia 30 stycznia 2017 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokona wyboru laureatów Konkursu (zwanych dalej: "Laureatami"), spośród Kandydatów wskazanych we wnioskach, kierując się następującymi kryteriami:
a)    Poziom artystyczny dzieła,
b)    Pozytywne recenzje dzieła w fachowych periodykach poświęconych danej dziedzinie kultury,
c)    Popularyzacja celów konkursu, wskazanych w art. II Regulaminu.
6.    Wynik Konkursu w żadnej mierze nie jest losowy i nie zależy od przypadku.
7.    Laureaci otrzymają jako nagrodę "Wawrzyny Olimpijskie 2016" złote, srebrne lub brązowe -  medale wykonane wg projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Sikory oraz dyplomy ze wskazanym tytułem Wyróżnienia.
8. Otrzymanie "Wawrzynu Olimpijskiego" jest niezależne od wcześniej uzyskanych przez Kandydata nagród i wyróżnień.
9. O liczbie przyznanych "Wawrzynów Olimpijskich" decyduje poziom zgłoszonych prac, co oznacza, że ORGANZIATOR zastrzega sobie prawo przyznania nieograniczonej liczby nagród poszczególnych stopni w danych kategoriach, jak również zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania żadnego "Wawrzynu Olimpijskiego" w danej kategorii.
10. Wyróżnienie może zostać przyznane pośmiertnie.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
    
1. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na uroczystej gali w I kwartale 2017 roku w siedzibie PKOl, podczas której zostaną im wręczone nagrody.
2. O gali, o której mowa w art. V.1 powyżej Laureaci zostaną poinformowani w terminie odpowiednio wcześniejszym. Wraz z informacją laureaci otrzymają formularz zgody na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, którego wypełnienie jest warunkiem odebrania nagrody w Konkursie.
3. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PKOl w dniu uroczystości, o której mowa w art. V.1 powyżej.

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014.1182 z późn zm., zwana dalej: "Ustawą") w odniesieniu do danych osobowych Wnioskodawców, Kandydatów i Laureatów w zakresie zawartym w zgłoszeniach Wnioskodawców i w zgodach Laureatów, jest ORGANIZATOR. ORGANIZATOR przetwarza te dane osobowe w celach: przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Laureatów Konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród przez Laureatów, wydania publikacji w wydawnictwach PKOl o Laureatach i Wnioskodawcach, którzy zgłosili Laureatów oraz w celach archiwalnych.
2. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę i Laureata jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia Wnioskodawcy przystąpienie do Konkursu, a w przypadku Laureata, nabycie prawa do nagrody w Konkursie.
3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane przez ORGANIZATORA pochodzą od Wnioskodawcy.
4. Wnioskodawca wysyłając zgłoszenie do Konkursu oraz Kandydat po jego wyborze na Laureata Konkursu a przed wręczeniem mu nagrody, jeżeli są osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i celach określonych powyżej.  
5. Wnioskodawcy, Kandydaci (w tym Laureaci) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. W sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Kandydatom przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłane prace lub ich reprodukcje wraz z dokumentacją mogą zostać odebrane przez Kandydatów lub Zgłaszających w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia wyników Konkursu. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za prace lub ich reprodukcje wraz z dokumentacją nie odebraną po tym terminie.
2. ORGANIZATOROWI przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.
3. Akceptacja Regulaminu jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ORGANIZATOR opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PKOl 17 grudnia 2015 r.

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij