Edukacja "Ja i Sport"

Regulamin przyznawania nagród w Konkursie "Sport w Sztuce" w 2012 roku

Nawiązując do jednej z najpiękniejszych kart w historii ruchu olimpijskiego, tradycji umacniania więzi między ideą sportu olimpijskiego, a twórczością artystyczną i intelektualną, które to reprezentowały Olimpijskie Konkursy Sztuki, organizowane z inicjatywy Pierre de Coubertina od 1912 r.:

1.) Z okazji 100-lecia "Olimpijskich Konkursów Sztuki”, ogłoszony zostaje konkurs "Sport w Sztuce” w następujących dziedzinach: a) architektura, b) rzeźba, c) malarstwo, d) muzyka, e) literatura, f) foto.
2.) Wszystkie prezentowane dzieła nie powinny być wcześniej publikowane oraz powinny być bezpośrednio inspirowane ideą sportową.
3.) Każdy z laureatów, w jednej z sześci dziedzin otrzyma medal, który będzie miał trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.
Nagrodzone dzieła będą prezentowane w czasie Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie, a po ich zakończeniu udostępnione na terenie Polski.
4.) Żaden limit nie ogranicza uczestników konkursu (w szczególności wiek, czy wykształcenie), jak też względem wymiarów, czy kształtu dzieła, w tym tablic, planów itp.
Jedynie rzeźbiarze proszeni są by przedstawione dzieła nie przekraczały 100 cm w wysokości, szerokości czy długości.
5.) Konkurs rozpocznie się 1 maja 2011 r., a zakończy 30 kwietnia 2012 r. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu, czyli do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

W dniu rozpoczęcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani o osobach kierujących poszczególnymi dziedzinami.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 15 czerwca 2012 r.

Organizator konkursu PKOl i TOP
Ryszard Parulski
Tel.: 608 320 290
E-mail: urszula.parulska@neostrada.pl

Regulamin Konkursu "Sport w Sztuce” - Literatura

1.) Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie dzieł literackich promujących wartości zawarte w Karcie Olimpijskiej oraz tradycje, obyczaj i dokonania związane z ruchem olimpijskim i rywalizacją sportową.
2.) Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich; dzieła zarówno twórców profesjonalnych jak i amatorów będą oceniane według tych samych kryteriów i w tych samych kategoriach.
3.) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 30.04.2012 r. na adres organizatora Konkursu oryginalnego, nie publikowanego w żaden sposób ani nie zgłoszonego do innych konkursów dzieła literackiego, spełniającego formalne i merytoryczne wymogi określone niniejszym regulaminem.
4.) Przewiduje się jedno rozstrzygnięcie Konkursu mimo różnych kategorii jak np. poezja czy proza.
5.) Dzieło poetyckie nadesłane na Konkurs - wiersz, cykl wierszy lub poemat - nie powinno przekraczać objętości 500 wersów. Dzieło prozatorskie nie powinno przekraczać objętości 15 arkuszy wydawniczych.
6.) Propozycja konkursowa musi być nadesłana w formie czytelnego wydruku (załączenie wersji cyfrowej na dowolnym nośniku jest pożądane, ale nie stanowi warunku przyjęcia utworu) czcionką nie mniejszą niż 12 pkt, z zachowaniem przejrzystego, właściwego dla poezji lub prozy układu stron, akapitów, marginesów, paginacji, etc. w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w sposób wyraźny oznaczony nazwiskiem i adresem autora.

Kierownik Konkursu w dziedzinie - Literatura
Rafał A. Ziemkiewicz
Tel.: 501 091 593
E-mail: ziemkiewicz@3w.pl

Regulamin Konkursu "Sport w Sztuce" - Muzyka

1.) Przedmiotem Konkursu jest dzieło zrealizowane środkami elektronicznymi i utrwalone na łatwo odczytywalnym nośniku w postaci płyty CD.
2.) Nagranie powinno być możliwe jak najlepszej jakości.
3.) Czas trwania dzieła 8 - 12 minut.
4.) Nie przewiduje się umieszczania warstwy wizualnej ani instrumentalnej.
5.) Utwór powinien być bezpośrednio inspirowany ideą sportową.
6.) Do Konkursu może przystąpić każdy, bez względu na wiek, płeć, oraz wykształcenie i dokonania artystyczne.
7.) Przewidziane są 3 nagrody: medal złoty, srebrny i brązowy.
8.) Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane w czasie Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie, a po jej zakończeniu udostępnione na terenie Polski.
9.) Termin zgłaszania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku.
10.) Skład Jury zostanie ogłoszony z chwilą zamknięcia zgłoszeń.
11.) Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatorów Konkursu, czyli do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.
12.) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 15 czerwca 2012 r.

Kierownik Konkursu w dziedzinie - Muzyka
Jerzy Kornowicz
Tel.: 662 041 595
E-mail: kornowicz@wp.pl

Regulamin Konkursu "Sport w Sztuce" - Malarstwo

1.) Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.
2.) W konkursie mogą brać udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy bez ograniczeń.
3.) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca właścicielem praw autorskich do zgłoszonego do konkursu dzieła.
4.) Nie ma ograniczeń co do formy wypowiedzi artystycznej wyrażającej ducha olimpijskiego oraz piękno w sporcie.
5.) Wymiary prac nie mogą przekraczać formatu 150 cm x 150 cm. W przypadku pracy będącej poliptykiem powyższy format jest obowiązujący dla każdej z części dzieła.
6.) Dzieło (lub w przypadku poliptyku każda z jego części) nie może być sygnowane i musi być oznaczone na rewersie wyłącznie czytelnym "godłem" autora.
7.) Prace powinny być opakowane w sposób umożliwiający transport bez uszkodzeń dzieła. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, w przypadku braku opakowania umożliwiającego bezpieczny transpot.
8.) Autor powinien dostarczyć wraz z dziełem zaklejoną nieprzezroczystą kopertę z umieszczonym na niej godłem zawierającą:
- płytę CD z nagraną fotografią pracy w formie TIF CMYK, mniejszy bok 15 cm, rozdzielczość 300 dpi.
- kartę z imieniem i nazwiskiem autora, numerem telefonu lub/i adresem e-mail.
9.) Prace należy dostarczyć w terminie do 30.04.2012 r. na adres: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Mazowiecka 11a, 00-056 Warszawa.
10.) Autor dostarcza i odbiera prace na swój koszt.
11.) W skład Jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez organizatora.
12.) Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni medalem, który ma trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Ponadto Jury zakwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.
13.) Termin obrad Jury zostanie podany w następnych komunikatach.
14.) Autor zostanie powiadomiony telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej o wynikach obrad.
15.) Autorskie prawa majątkowe prac nagrodzonych medalami przechodzą na własność organizatora.
16.) Prace nienagrodzone i niezakwalifikowane do wystawy pokonkursowej muszą być odebrane w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.
17.) Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Kierownik Konkursu w dziedzinie - Malarstwo
Paweł Nowak, Jacek Maślankiewicz
Tel.: 602 797 941
E-mail: j.maslankiewicz@owzpop.pl

Regulamin Konkursu "Sport w Sztuce" - Rzeźby

1.) W konkursie mogą brać udział zgłoszeni uczestnicy bez ograniczeń wiekowych.
2.) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca właścicielem praw autorskich do przedstawianego dzieła.
3.) Nie ma ograniczeń co do formy wypowiedzi artystycznej wyrażającej ducha olimpijskiego oraz piękno w sporcie.
4.) Wymiar prac nie może przekraczać wymiarów: wysokość 100 cm, szerokość 50 cm, długość 50 cm oraz wagi 50 kg.
5.) Rzeźby powinny być wykonane w materiale trwałym (metal, drewno, żywice syntetyczne).
6.) Rzeźby powinny być opakowane w sposób umożliwiający transport prac bez uszkodzeń. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, w przypadku braku opakowania uniemożliwiającego bezpieczny transport z możliwością wielokrotnego rozpakowania i zapakowania.
7.) Rzeźba powinna posiadać podstawę dającą możliwość ekspozycji z umieszczonym na jej spodzie czytelnym "godłem" autora.
8.) Autor powinien dostarczyć wraz z rzeźbą zaklejoną, nieprzezroczystą kopertę z umieszczonym na niej swoim "godłem". Wewnątrz koperty powinno się znajdować zdjęcie pracy o wymiarach 9 x 11 cm wraz z imieniem i nazwiskiem autora, adresem, numerem telefonu lub/i adresem e-mail.
9.) Prace należy dostarczyć w terminie do 30.04.2012 r. na adres: Okręgowy Warszawski Związek Polskich Artystów Plastyków, ul. Mazowiecka 11a, 00-056 Warszawa.
10.) Autor dostarcza i odbiera prace na swój koszt.
11.) W skład Jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez organizatora.
12.) Termin obrad Jury zostanie podany w późniejszy terminie.
13.) Autor zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie lub za pomocą poczty elektronicznej o wynikach obrad.
14.) Prawa autorskie (całkowite lub częściowe) zwycięskich prac przechodzą na własność Organizatora.
15.) Prace nienagrodzone i niezakwalifikowane do Konkursu muszą być odebrane w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.
16.) Prace nieodebrane w podanym powyżej czasie przechodzą na własność Organizatora.

Kierownik Konkursu w dziedzinie - Rzeźba
Bronisław Krzysztof
Tel.: 602 672 792
E-mail: bronislaw@krzysztof.art.pl

Regulamin Konkursu "Sport w Sztuce" - Architektura

1.) W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej bądź podmioty występujące wspólnie.
2.) Nie mogą być uczestnikami Konkursu osoby, które są członkami Jury.
3.) Uczestnicy składają prace konkursowe do 30 kwietnia 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, osobiście lub pocztą kurierską. Prace konkursowe wysłane pocztą muszą dotrzeć do siedziby Zamawiającego do 30 kwietnia 2012 r.
4.) Praca konkursowa powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu wyłącznie z adresem siedziby Organizatora Konkursu oraz oznaczoną liczbą rozpoznawczą identyczną jak na karcie identyfikacyjnej.
5.) Prace przyjmuje Sekretarz Organizacyjny Konkursu lub jego zastępca. Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej na formularzu, oznaczonym przez uczestnika Konkursu liczbą rozpoznawczą identyczną z liczbą na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą i godziną przyjęcia pracy, pieczęcią Organizatora Konkursu i podpisem Sekretarza Organizacyjnego Konkursu lub jego zastępcy.
6.) Projekt, opisy, CD i pokwitowanie złożenia pracy konkursowej a także opakowanie muszą być oznakowane w sposób trwały liczbą rozpoznawczą danej pracy.
7.) Liczbę rozpoznawczą składającą się z sześciu cyfr o wysokości 1 cm należy umieścić w prawym górnym rogu każdego z elementów pracy konkursowej, pokwitowaniu oraz na opakowaniu.
8.) Na czas pracy Jury prace konkursowe będą zaszyfrowane przez Sekretarza Organizacyjnego Konkursu nowym dowolnym numerem cyfrowym umieszczonym na miejscu liczby rozpoznawczej.
9.) Prace konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informację będą naruszały anonimowość konkursu, zostaną zdyskwalifikowane.
10.) Jury Konkursu dokonuje oceny prac na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu.
11.) Jury nie będzie oceniało prac konkursowych nie spełniających wymagań formalnych.
12.) Jury rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac, opracowuje opinie o pracach konkursowych, przyznaje nagrody i przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu.
13.) Organizator niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu zawiadamia o jego wyniku wszystkich uczestników Konkursu, podają imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) autorów nagrodzonych prac. Ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego - www.olimpijski.pl. Równocześnie wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o czasie trwania i miejscu wystawy prac konkursowych.
14.) Organizatorzy, na wniosek Jury, unieważnią Konkurs, jeżeli:
- nie została złożona co najmniej jedna praca konkursowa
- żadna ze złożonych prac nie spełni wymagań określonych w Regulaminie Konkursu
15.) Jury konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
16.) Przebieg posiedzeń Jury jest protokołowany.
17.) Przedmiotem opracowania konkursowego jest koncepcja architektoniczna obiektu sportowego lub terenu sportowego.
18.) Pracę konkursową należy przedstawić w formie: graficznej, opisowej i cyfrowej oraz na makiecie.
19.) W części graficznej powinny być zawarte:
a) koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu w granicach opracowania w skali 1:1000
b) Koncepcja zagospodarowania w skali 1:500; w przypadku opracowania dużego terenu, który w tej skali nie mieści się na planszy o wymiarach 100 x 70 cm, dopuszcza się opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i zagospodarowania w skali 1:1000
c) koncepcja architektoniczna budynku przedstawiona na:
- rzutach wszystkich kondygnacji, w skali 1:200 wraz z opisem nazw wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni
- przekrojach charakterystycznych w ilości niezbędnej do odczytania koncepcji autorskiej, w skali 1:200
- elewacjach, w skali 1:200
W przypadku opracowania obiektu, którego pojedyncze rzuty nie mieszczą się na planszach o wymiarach 100 x 70 cm w skali 1:200, dopuszcza się przedłożenie rzutów, elewacji i przekrojów w skali 1:400, z zademonstrowaniem istotnych zdaniem autora elementów obiektu w skali 1:100 lub 1:200
d) detal architektoniczny elewacji w skali 1:50
e) wizualizacja, perspektywy, aksonometrie, w ilości niezbędnej do odczytania koncepcji autorskiej
f) perspektywy i wizualizacje wybranych wnętrz
g) makieta
Część graficzna powinna być wykonana na lekkich, sztywnych planszach o wymiarach: s=100 cm, h=70 cm (w układzie poziomym). Ilość plansz nie może przekraczać ośmiu sztuk. Technika opracowania dowolna, umożliwiająca reprodukcję. Do części graficznej należy dołączyć dodatkowo komplet odbitek kserograficznych na papierze, ze wszystkich plansz w formacie A3.
20.) Część opisowa powinna zawierać:
a) opis koncepcji budynku
b) opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
c) opis koncepcji w zakresie instalacji i infrastruktury technicznej
d) zestawienie powierzchni wewnętrznej (netto) budynku
e) zestawienie powierzchni pomieszczeń budynku
Część opisowa powinna być wykonana w formie trwale spiętego zeszytu w formacie A4 w dwóch egzemplarzach. Punkty a-e powinny być zawarte na maksymalnie 4 stronach opisu.
21.) Część graficzną oraz część opisową należy wykonać w wersji cyfrowej w formacie PDF na nośniki CD w jednym egzemplarzu.
22.) Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) rozwiązania architektoniczno-przestrzenne w tym: funkcjonalność, oryginalność rozwiązań przestrzennych, jakość architektury, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
b) rozwiązania zagospodarowania terenu z uwzględnieniem układu komunikacyjnego

Kierownik Konkursu w dziedzinie - Architektura
Bogdan Kulczyński
Tel.: 601 204 542
E-mail: bogdan@kulczynski.pl

Regulamin Konkursu "Sport w Sztuce" - Fotografia

1.) Udział w Konkursie mogą brać osoby zajmujące się fotografią profesjonalnie jak i nieprofesjonaliści.
2.) Prace o tematyce sportowej - dyscypliny olimpijskie, dyscypliny nieolimpijskie, sport paraolimpijski oraz sport dzieci i młodzieży.
3.) Podział na kategorie:
a) Fotoreportaż - nie więcej niż 8 zdjęć.
b) Cykl - nie więcej niż 6 zdjęć.
4.) Fotografie o rozdzielczości 300 dpi (dłuższy bok poniżej 60 cm) powinny być nagrane na płytach CD lub DVD, z dołączoną wydrukowaną zawartością. Płytę opatrzoną identycznym godłem jak praca (prace) należy umieścić w kopercie z opisem zawartości prac (pracy), imieniem,nazwiskiem, adresem, nr telefonu i adresem mailowym autora) a następnie - zaklejoną, wraz z pracą przesłać lub dostarczyć do biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5.) Termin składania prac do 30.04.2012 r.

Kierownik Konkursu w dziedzinie - Fotografia
Leszek Fidusiewicz
Tel.: 785 866 520
E-mail: lfidusiewicz@gmail.com

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij