Edukacja "Ja i Sport"

Polski Komitet Olimpijski z okazji Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro zorganizował dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny pt. "Moje Igrzyska Olimpijskie".

Regulamin

I    ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu "Moje igrzyska olimpijskie" zwanego dalej "Konkursem", jest POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545,  zwany dalej "ORGANIZATOREM".

II    CELE KONKURSU

1.    Upowszechnianie idei olimpijskiej.
2.    Pogłębienie wiedzy o igrzyskach olimpijskich.
3.    Zainteresowanie młodzieży Igrzyskami XXXI Olimpiady Rio 2016.
4.    Promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.

III    ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.    Konkurs jest konkursem indywidulanym, kierowanym do uczniów szkół podstawowych.
2.    Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem" przez wszystkich Uczestników oraz ich opiekunów prawnych i naukowych (nauczycieli).
3.    Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika na jego uczestnictwo w Konkursie.
4.    Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.    Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik nr 1 do Regulaminu) uczestnictwa w Konkursie, wypełnionej i odręcznie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, nauczyciela (opiekuna projektu) i dyrektora szkoły, do której uczęszcza Uczestnik.

IV    PRACA KONKURSOWA

1.    Uczestnicy wykonają prace plastyczne, zwana w dalej "Pracami", spełniające warunki określone w niniejszym artykule.
2.    Prace wykonane zostaną na papierze w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, wycinanki, wydzieranki, kolaże itp.).
3.    Tematyką pracy plastycznej są refleksje i skojarzenia Uczestników związane ze starożytnymi i nowożytnymi igrzyskami olimpijskimi.
4.    Maksymalny wymiar Pracy wynosi 100 (sto) x 70 (siedemdziesiąt) centymetrów.
5.    Prace naruszające w jakikolwiek postanowienia Karty Olimpijskiej, Statutu PKOl i innych regulacji w ramach Ruchu Olimpijskiego oraz prawa powszechnego nie zostaną dopuszczone do konkursu.
6.    Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę, nr telefonu i dokładny adres pocztowy oraz e-mail Szkoły, z podaniem klasy do której uczęszcza Uczestnik.

V    UCZESTNICTWO I PRZEBIEG KONKURSU

1.    Uczestnikiem jest każda osoba spełniająca warunki określone w art. III powyżej, która samodzielnie wykona pracę plastyczną zwaną dalej: "Pracą" określoną w art. IV Regulaminu,
2.    Konkurs przebiegał będzie wg. następującego harmonogramu:
a)    konkurs wraz z Regulaminem zostaje ogłoszony w dniu 5 lutego 2016 r. na stronie www.olimpijski.pl wraz ze wzorem KARTY ZGŁOSZENIOWEJ,
b)    uczestnicy złożą Prace w Szkołach, w ustalonym przez nie terminie,
c)    szkoły, według ustalonych przez siebie kryteriów, dokonają wyboru Prac, które zostaną przesłane przesyłką poleconą na adres:

Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

z dopiskiem konkurs plastyczny "Moje igrzyska olimpijskie" do dnia 14 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w liczbie maksymalnie 10 (dziesięciu) prac w danej kategorii z każdej Szkoły. Do każdej z prac należy dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane z dostarczeniem prac.
d)    Komisja Konkursowa, która wybierze zwycięskie i wyróżnione Prace:
- składać się będzie z przedstawicieli Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl i zaproszonych ekspertów,
- oceniać będzie Uczestników na podstawie kryteriów ustalonych zgodnie z art. VI.2 Regulaminu,
- wydawać będzie decyzje ostateczne,
e)    wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej ORGANIZATORA www.olimpijski.pl.

VI    NAGRODY
1.    Komisja Konkursowa wybierze, spośród nadesłanych Prac plastycznych, po 5 (pięć) zwycięskich równorzędnie ocenionych prac w dwóch kategoriach wiekowych:
a)    uczniowie klas I-IV (kategoria 1),
b)    uczniowie klas V-VI (kategoria 2).
2.    Kryteriami oceny Prac są:
a)    walory artystyczne,
b)    oryginalne ujęcie tematu,
c)    samodzielność wykonania Pracy,
d)    wyniki Konkursu nie zależą od przypadku.
3.    Autorzy zwycięskich Prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 100 zł każda.
4.    Nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystości Wręczenia Nagród (zwanej dalej Uroczystością) w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. O terminie Uroczystości Szkoły zostaną poinformowane odrębnym pismem.
5.    W terminie 10 – 29 maja 2016 roku zwycięskie Prace i dodatkowo 40 Prac wybranych przez Komisję Konkursową (niezależnie od kategorii wiekowych), wg. kryteriów określonych w art VI Regulaminu, zostanie zaprezentowanych na wystawie w Galerii Sztuki (-1) Centrum Olimpijskim PKOl im. Jana Pawła II w Warszawie.

VII    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika i jego nauczyciela (opiekuna projektu) na:
a)    przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i nauczyciela w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORA w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników jest ORGANIZATOR,
b)    opublikowanie przez ORGANIZATORA imienia i nazwiska, jako Uczestnika lub Finalisty lub laureata Konkursu oraz nauczyciela (opiekuna projektu) i nazwy szkoły na stronie internetowej ORGANIZATORA i pismach Magazyn Olimpijski oraz Olimpionik, wydawanych przez ORGANIZATORA.
2.    Uczestnik i jego nauczyciel mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
3.    Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych.
4.    Podanie swoich danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez ORGANIATORA jest dobrowolne, lecz jego brak uniemożliwia udział w Konkursie.

VIII    PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNKOWE

1.    Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do Pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych  oraz ewentualnych jego elementów składowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2.    Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik przenosi nieodpłatnie na ORGANIZATORA autorskie prawa majątkowe do Pracy przekazanego ORGANIZATOROWI w ramach Konkursu wraz z prawem do wyłącznego wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej.
3.    Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do ORGANIZATORA autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy przesłanego ORGANIZATOROWI, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez ORGANIZATORA, który będzie mógł wykorzystywać utwór w całości, jak również w części w postaci dowolnych fragmentów.
4.    Uczestnik, jego opiekun prawny i opiekun projektu (nauczyciel) wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez ORGANIZATORA ich wizerunku utrwalonego podczas Uroczystości.
5.    Zgoda na przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 4, odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a)    utrwalania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek systemie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b)    zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek systemie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c)    wprowadzania do obrotu,
d)    wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
e)    publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
f)    publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
g)    wystawiania,
h)    wyświetlania,
i)    użyczania,
j)    nadawania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
k)    nadawania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub  technologii) za pośrednictwem satelity,
l)    równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii).

IX    WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Wszelkie postanowienia Regulaminu przyznające prawa i nakładające obowiązki na Uczestników będą odpowiednio realizowane w ich imieniu i na ich rzecz przez nauczycieli (opiekunów naukowych) oraz opiekunów prawnych,
np. rodziców.

X    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Prac do popularyzacji idei olimpijskiej.
2.    ORGANIZATOROWI Konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ORGANIZATOR opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.
3.    Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu jest Iwona Marcinkiewicz, specjalista ds. kultury i edukacji olimpijskiej. Kontakt: e-mail imarcinkiewicz@pkol.pl, tel. 795 509 671, 22 560 37 05

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij