Edukacja "Ja i Sport"

Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl ogłasza konkurs "Sportowe Fotostory". Wakacje to ruch, sport i przygoda. Obóz sportowy, wyjazd rodzinny, nawet półkolonie w Twoim mieście to czas najróżniejszych gier i zabaw. A może przygotowujesz się lub startujesz w zawodach sportowych?

Fot.: Bartłomiej Zborowski

"Konkurs Fotostory" to wakacyjna zabawa dla każdego. Szczegóły konkursu można odnaleźć w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Sportowe Fotostory" zwanego dalej "Konkursem", jest POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545  zwany dalej "ORGANIZATOREM".

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zwanych dalej: „Uczestnikami”.   
2. Udział w Konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

III. CELE KONKURSU

1. Promowanie radości płynącej z aktywnego wypoczynku i sportu.
2. Upowszechnianie idei fair play.
3. Prezentacja piękna sportu.
4. Przedstawienie sportowej historii z życia szkoły lub wakacji.

IV. PRACA KONKURSOWA

1. Uczestnicy wykonają prace fotograficzne, zwane dalej: "Pracami", spełniające warunki określone poniżej.
2. Praca musi przedstawiać historię dotyczącą sportu i rekreacji z życia szkoły lub podczas wakacji.
3. Prace mogą zostać wykonane przy użyciu aplikacji: Papers, Instagram, Pstryk Komiks, Sketchbox itp. lub funkcji aparatu fotograficznego dostępnego w smartfonie.
4. Praca może być złożona z maksymalnie 15 (piętnastu) zdjęć (plansz) w formie elektronicznej.
5. Zdjęcia (plansze) mogą być poddawane edycji, fotomontażowi, animacji itp. według intencji autora lub autorów (maksymalnie 3 osoby).
6. Każdą Pracę należy podpisać poprzez podanie: imienia i nazwiska autora (autorów) pracy oraz imienia i nazwiska opiekuna prawnego autora (autorów), np. rodzica.

V. UCZESTNICTWO I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikiem jest każda osoba spełniająca warunki określone w art. II.1 powyżej, która samodzielnie wykona pracę plastyczną zwaną dalej: „Pracą” określoną w art. IV Regulaminu,
2. Warunkiem uczestnictwa jest :
a) Wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie przez opiekuna prawnego Uczestnika, poprzez złożenie wypełnionego załącznika nr 1.
b) Sporządzenie Pracy w formie elektronicznej i wysłanie jej do Organizatora na płycie CD przesyłką poleconą pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa lub drogą e-mailową pod adres kdeberny@pkol.pl lub imarcinkiewicz@pkol.pl.
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 poz 883). Stosowne oświadczenie zawarte zostanie w załączniku nr 1.
d) przeniesienie na rzecz ORGNIZATORA autorskich praw majątkowych, zezwolenie na wykonywanie przez ORGANIZATORA praw autorskich zależnych, oraz zobowiązanie do niewykonywania wobec ORGANIZATORA autorskich praw osobistych do sporządzonej przez Uczestnika Pracy.  Stosowne oświadczenie zawarte zostanie w załączniku nr 1.
3. Konkurs przebiegał będzie wg. następującego harmonogramu:
a) Konkurs wraz z Regulaminem i załącznikami nr 1 i 2 zostaje ogłoszony w dniu 3 czerwca 2015 roku na stronie www.olimpijski.pl oraz w magazynie "Olimpionik".
b) Do dnia 15 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłana e-mail) Uczestnicy mogą przysyłać prace przesyłką poleconą lub drogą elektroniczną, z dopiskiem "Sportowe Fotostory", pod adres e-mail: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa lub adres  e-mail: kdeberny@pkol.pl lub imarcinkiewicz@pkol.pl.
W dniu 21 września 2015 roku odbędzie się posiedzenie członków Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl i przedstawicieli mediów, która wybierze laureatów oraz prace wyróżnione.
c) Komisja Konkursowa nie dopuści do Konkursu żadnych prac naruszających postanowienia Karty Olimpijskiej, Statutu PKOl, ani żadnych regulacji w ramach Ruchu Olimpijskiego i prawa powszechnego.
d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 września 2015 roku na stronie internetowej ORGANIZATORA www.olimpijski.pl .

VI. KRYTERIA

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Prac biorąc pod uwagę:
a) kompozycję
b) jasność przekazu
c) wkład w promowanie idei aktywnego wypoczynku i sportu
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
3. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.

VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych Prac 3 zwycięskice (równorzędnie) ocenione Prace oraz kilka wyróżnień.  
2. Autorzy zwycięskich Prac otrzymają nagrody rzeczowe: sprzęt elektroniczny i gadżety reklamowe PKOl.
3. Termin uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II
w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (dalej: Centrum Olimpijskie), zostanie podany w dniu 30 września 2015 roku wraz z ogłoszeniem wyników konkursu na stronie internetowej ORGANIZATORA www.olimpijski.pl.
4. Odbiór Nagrody przez laureata Konkursu musi zostać potwierdzony podpisem osoby dorosłej.
5. Warunkiem odbioru nagrody jest wyrażenie przez opiekuna prawnego Uczestnika zgody na wykorzystywanie przez ORGANIZATORA wizerunku Uczestnika z ceremonii wręczenia nagród. Oświadczenie o wyrażeniu zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Zwycięskie Prace i dodatkowo 10 Prac wybranych przez Komisję Konkursową, wg. kryteriów określonych w art V Regulaminu, mogą zostać zaprezentowane na wystawie w Galerii (-1) w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa przyznane przez PKOl.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORA w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników jest ORGANIZATOR,
b) opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako Zwycięzcy, na Stronie Internetowej ORGANIZATORA.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia nabycie prawa do Nagrody w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa do Pracy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych do oraz ewentualnych jego elementów składowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
6. Uczestnik, w przypadku wybrania nadesłanej przez niego Pracy jako wygrywającej nieodpłatnie przenosi na ORGANIZATORA autorskie prawa majątkowe do Pracy przekazanej ORGANIZATOROWI w ramach Konkursu wraz z prawem do wyłącznego wykonywania praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 8 poniżej. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany do wykonania czynności prowadzących do przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawowe w szczególności kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Uczestnik, w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową wykonanej przez niego Pracy jako wygrywającej zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do ORGANIZATORA autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy przesłanego ORGANIZATOROWI, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez ORGANIZATORA, który będzie mógł wykorzystywać utwór w całości, jak również w części w postaci dowolnych fragmentów.
8. Zgoda na przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek systemie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek systemie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
f) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
g) wystawiania,
h) wyświetlania,
i) użyczania lub najmu,
j) nadawania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
k) nadawania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub  technologii) za pośrednictwem satelity,
l) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii).

IX. WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Wszelkie postanowienia Regulaminu przyznające prawa i nakładające obowiązki na Uczestników będą odpowiednio realizowane w ich imieniu i na ich rzecz przez opiekunów prawnych, np. rodziców.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fakt przystąpienia do Konkursu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu;
2. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
3. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej ORGANIZATORA www.olimpijski.pl
4. Integralną część Regulaminu stanowią załącznik nr 1 ("Formularz Zgłoszeniowy") i nr 2 ("Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku").
5. Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację programu jest:
Katarzyna Deberny – główny specjalista ds. kultury i edukacji olimpijskiej
tel. (22) 56 03 767, tel. kom. 500 009 039, e-mail: kdeberny@pkol.pl
Iwona Marcinkiewicz – specjalista ds. edukacji olimpijskiej
tel.: (22) 56 03 705, tel. kom. 795 509 671, e-mail: imarcinkiewicz@pkol.pl

Załączniki:

1. Zgoda na udział w konkursie (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Organizatora (załącznik nr 2)

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij