PKOl

REGULAMIN 19. PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO

1. Poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:
a. Aktywność - każde przedsięwzięcie o charakterze sportowym, edukacyjnym, cateringowym, rozrywkowym lub innym, zorganizowane i prowadzone podczas Imprezy przez PKOl lub w uzgodnieniu z PKOl przez Dostawcę, z których mogą korzystać Uczestnicy Imprezy,
b. Dostawca - podmioty zewnętrzne i niezależne od PKOl, które w uzgodnieniu z PKOl organizują i przeprowadzają Aktywności,
c. Impreza - 19. Piknik Olimpijski, odbywający się na Terenie na zasadach określonych w Regulaminie, w dniu 3 czerwca 2017 roku w Warszawie w godzinach 12.00 - 18.30,
d. PKOl - Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000057907, NIP: 526-000-65-45,
e. Regulamin - niniejszy Regulamin Imprezy,
f. Teren - wyznaczony obszar w Parku Kępa Potocka, na którym odbywa się Impreza,
g. Uczestnik - każda osoba znajdująca się na Terenie,
h. Uczestnicy Małoletni - Uczestnik w wieku poniżej 13 lat.   

2. Organizatorami Imprezy są: PKOl, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, iż organizatorami poszczególnych Aktywności są ich Dostawcy.
 
3. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, pod warunkiem przestrzegania Regulaminu.  

4. Wstęp na Teren oraz uczestnictwo w Imprezie jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
a. zapoznaniu się z Regulaminem oraz jego przestrzeganiu,
b. wykonywanie wytycznych osób odpowiedzialnych za prowadzenie Imprezy, w tym służb porządkowych i prowadzących poszczególne Aktywności,
c. Uczestnicy Małoletni mogą brać udział w Imprezie, jedynie pod opieką Uczestników pełnoletnich,
d. udział Uczestników Małoletnich w Aktywnościach odbywa się za zgodą opiekuna,
e. zakazane jest wnoszenie lub posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych przedmiotów niebezpiecznych.

5. Podczas Imprezy wszyscy Uczestnicy mają następujące obowiązki:
a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym,
b. poszanowania mienia publicznego, zieleni oraz niezaśmiecanie terenu,
c. zachowywanie się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników lub osób trzecich,
d. podporządkowanie się i przestrzegania organizacji ruchu drogowego oraz instrukcji służb porządkowych Imprezy, w szczególności w miejscach, w których organizacja ruchu została zmieniona w stosunku do przepisów obowiązujących w danym miejscu w czasie innym niż Impreza,
e. stosowania się do zakazu prowadzenia na Terenie i w czasie Imprezy:

  • handlu obwoźnego, rozumianego jako sprzedaż jakichkolwiek produktów lub świadczenie jakichkolwiek usług, w tym gastronomicznych,
  • rozpowszechnianie i rozdawanie materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów i innych nośników informacji,
  • agitacji lub manifestacji politycznych lub religijnych, protestów i innych form publicznego prezentowania poglądów.

f. stosowania się do następujących zakazów:

  • wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
  • spożywania alkoholu poza terenem wyznaczonych i ogrodzonych ogródków gastronomicznych,
  • wnoszenia i używania naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Uczestników Imprezy lub osób trzecich,
  • przekraczania barierek ochronnych,
  • wchodzenia na scenę.

6. Każdy Uczestnik samodzielnie i na własną odpowiedzialność, uwzględniając swoje możliwości i stan zdrowia podejmuje decyzję o przystąpieniu do jakichkolwiek Aktywności, w tym sportowych. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne Uczestnika jak i innych  Uczestników.

7. Udział Uczestnika w jakichkolwiek Aktywnościach odbywać się będzie na następujących zasadach:
a. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z kontynuowania Aktywności,
b. Uczestnik biorący udział w Aktywności ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom osób prowadzących Aktywność lub całą Imprezę, w szczególności co do sposobu wykonywania takiej Aktywności,
c. udział Uczestnika Małoletniego w Aktywności odbywa się wyłącznie za zgodą jego opiekuna,
d. osoby prowadzące Aktywność mogą w każdej chwili odmówić Uczestnikowi udziału w niej nie podając przyczyny. Odmowa taka może w szczególności nastąpić w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osoby prowadzącej Aktywność,
e. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się podejmowania jakichkolwiek Aktywności.

8. Uczestnik ma świadomość, iż uczestniczy w wydarzeniu publicznym i poprzez przebywanie na Terenie wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w związku z udziałem w Imprezie w dowolnej formie (wizualnej lub dźwiękowej) i wykorzystywanie tak utrwalonego wizerunku lub wypowiedzi w celach promocyjnych Imprezy (w tym również jej kolejnych edycji) i w celach statutowych, marketingowych lub promocyjnych PKOl, jego Sponsorów lub Partnerów.

9. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w Imprezie i Aktywnościach. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność organizatorów Imprezy i Dostawców względem Uczestników za szkody związane z ich udziałem w Imprezie, w tym Aktywnościach, zostaje wyłączona.

10. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będą osoby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym oraz służby porządkowe zapewnione przez organizatorów.

11. Osoby przeprowadzające Imprezę lub służby porządkowe mogą w każdej chwili, bez podania przyczyny, odmówić Uczestnikowi udziału w Imprezie, zażądać od Uczestnika opuszczenia Terenu lub w przypadku niepodporządkowania się takiemu żądaniu usunąć Uczestnika z Imprezy. Zakaz udziału w Imprezie może zostać wydany w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących Imprezę.

12. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa Uczestników Małoletnich w Imprezie, a w szczególności w Aktywnościach jest wyraźna akceptacja warunków Imprezy, w tym w szczególności treści Regulaminu przez opiekunów Uczestników Małoletnich oraz zapewnienie opieki osoby pełnoletniej podczas całego udziału Uczestnika Małoletniego w Imprezie. Udział Uczestnika Małoletniego w Imprezie, w tym w Aktywnościach, odbywa się na odpowiedzialność opiekuna, który zobowiązany jest to podjęcia decyzji o udziale Uczestnika Małoletniego w Imprezie lub poszczególnych Aktywnościach z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i możliwości Uczestnika Małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika Małoletniego jak i innych osób znajdujących się na Imprezie.

Polski Komitet Olimpijski

TELEFON ALARMOWY: 519-749-950

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij