PKOl

1. Poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:
a. Aktywność – każde przedsięwzięcie o charakterze sportowym, edukacyjnym, rozrywkowym lub innym, zorganizowane i prowadzone na Terenie Lodowiska,
b. Impreza – 19. Piknik Olimpijski, odbywający się na Terenie na zasadach określonych w Regulaminie, w dniu 3 czerwca 2017 roku w Warszawie w godzinach 12.00 – 18.30,
c. Lodowisko – sztuczne lodowisko AMARGICE znajdujące się w strefie sportów zimowych Imprezy, dostarczone przez Dostawcę,
d. PKOl – Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000057907, NIP: 526-000-65-45,
e. Regulamin – niniejszy Regulamin Lodowiska,
f. Teren – wyznaczony obszar w Parku Kępa Potocka, na którym odbywa się Impreza,
g. Teren Lodowiska – wyznaczony obszar obejmujący lodowisko AMARGICE oraz stoiska wokół niego,
h. Uczestnik – każda osoba znajdująca się na Terenie Lodowiska,
i. Uczestnicy Małoletni – Uczestnik w wieku poniżej 13 lat.

2. Organizatorami Imprezy są: PKOl, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, iż organizatorami poszczególnych Aktywności są ich Dostawcy.

3. Lodowisko jest obiektem administrowanym przez organizatorów Imprezy.

4. Wstęp na Lodowisko oraz uczestnictwo w Aktywnościach jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
a. zapoznaniu się z Regulaminem oraz jego przestrzeganiu,
b. uzyskaniu zgody i wykonywanie wytycznych osób odpowiedzialnych za prowadzenie Imprezy, w tym służb porządkowych i prowadzących poszczególne Aktywności,
c. Uczestnicy Małoletni mogą brać udział w Imprezie, jedynie pod opieką Uczestników pełnoletnich,
d. udział Uczestników Małoletnich w Aktywnościach odbywa się za zgodą opiekuna.

5. Każdy Uczestnik samodzielnie i na własną odpowiedzialność, uwzględniając swoje możliwości i stan zdrowia podejmuje decyzję o przystąpieniu do jakichkolwiek Aktywności, w tym sportowych. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne Uczestnika jak i innych Uczestników.

6. Udział Uczestnika Małoletniego w Aktywnościach na Lodowisku, odbywa się na odpowiedzialność opiekuna, który zobowiązany jest to podjęcia decyzji o udziale Uczestnika Małoletniego w Aktywnościach z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i możliwości Uczestnika Małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika Małoletniego jak i innych osób znajdujących się na Imprezie.

7. Udział Uczestnika w Aktywnościach odbywać się będzie na następujących zasadach:
a. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z kontynuowania Aktywności,
b. Uczestnicy korzystający z Lodowiska zobligowani są do wykonywania poleceń prowadzących Aktywności, służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki,
c. osoby prowadzące Aktywność mogą w każdej chwili odmówić Uczestnikowi udziału w niej nie podając przyczyny. Odmowa taka może w szczególności nastąpić w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osoby prowadzącej Aktywność,
d. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się podejmowania jakichkolwiek Aktywności,
e. Uczestnicy korzystający z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawnianiem łyżwiarstwa,
f. zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności Uczestnikom Małoletnim,
g. na tafl i Lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 osób,
h. osoby przebywające na Terenie Lodowiska mają obowiązek zachować ostrożność, szczególnie w czasie trwania Aktywności mających miejsce na lodowisku oraz wokół niego.

8. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się:
a. siadania na bandach okalających Lodowisko,
b. jazdy z dziećmi na rękach,
c. wnoszenia napojów i jedzenia na tafl ę Lodowiska,
d. niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafl i Lodowiska, jazdy pod prąd,
e. chodzenia po tafl i Lodowiska w obuwiu.

9. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w Imprezie i Aktywnościach. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność organizatorów Imprezy względem Uczestników za szkody związane z ich udziałem w Imprezie, w tym Aktywnościach, zostaje wyłączona.

10. Uczestnik bierze odpowiedzialność za sprzęt powierzony mu przez organizatorów, wykorzystywany podczas Aktywności.

11. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będą osoby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym oraz służby porządkowe zapewnione przez organizatorów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska.

13. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulaminu Imprezy.

NUMER ALARMOWY 519-749-950

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij