PKOl

REGULAMIN 21. PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO

 

1. Poniższym pojęciom nadano następujące znaczenie:
 a. Aktywność – każde przedsięwzięcie o charakterze sportowym, edukacyjnym, cateringowym, rozrywkowym lub innym, zorganizowane i prowadzone podczas Imprezy przez PKOl lub w uzgodnieniu z PKOl przez Dostawcę, z którego mogą korzystać Uczestnicy Imprezy,
 b. Dostawca – podmioty zewnętrzne i niezależne od PKOl, które w uzgodnieniu z PKOl organizują i przeprowadzają Aktywności,
 c. Impreza – 21. Piknik Olimpijski, odbywający się na Terenie na zasadach określonych w Regulaminie, w dniu 25 maja 2019 roku w Warszawie w godzinach 12.00 – 18.30,
 d. PKOl – Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000057907, NIP: 526-000-65-45,
 e. Regulamin – niniejszy Regulamin Imprezy,
 f. Teren – wyznaczony obszar w Parku Kępa Potocka, na którym odbywa się Impreza,
 g. Uczestnik – każda osoba znajdująca się na Terenie,
 h. Uczestnik Małoletni – Uczestnik w wieku poniżej 13 lat.   

2. Organizatorem Imprezy jest PKOl, z zastrzeżeniem, iż organizatorami poszczególnych Aktywności są ich Dostawcy.
 
3. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, pod warunkiem przestrzegania Regulaminu.  

4. Wstęp na Teren oraz uczestnictwo w Imprezie jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
 a. zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja i przestrzeganie,
 b. wykonywanie wytycznych osób odpowiedzialnych za prowadzenie Imprezy, w tym służb porządkowych i prowadzących poszczególne Aktywności,
 c. Uczestnicy Małoletni mogą brać udział w Imprezie, jedynie pod opieką Uczestników pełnoletnich,
 d. udział Uczestników Małoletnich w Aktywnościach odbywa się wyłącznie za zgodą opiekuna Uczestnika Małoletniego,
 e. zakazane jest wnoszenie lub posiadanie broni, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne należy do służb porządkowych Imprezy i przedstawicieli Organizatora.

5. Podczas Imprezy wszyscy Uczestnicy mają następujące obowiązki:
 a. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym,
 b. poszanowania mienia publicznego, zieleni oraz niezaśmiecanie terenu,
 c. zachowywanie się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników lub osób trzecich. Służby porządkowe Imprezy lub przedstawiciele Organizatora odmawiają wstępu lub przebywania na Imprezie, w tym usuwają z jej Terenu, osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 d. podporządkowanie się i przestrzegania organizacji ruchu drogowego oraz instrukcji służb porządkowych Imprezy, w szczególności w miejscach, w których organizacja ruchu została zmieniona w stosunku do przepisów obowiązujących w danym miejscu w czasie innym niż Impreza,
 e. stosowania się do zakazu prowadzenia na Terenie i w czasie Imprezy:
 i. handlu obwoźnego, rozumianego jako sprzedaż jakichkolwiek produktów lub świadczenie jakichkolwiek usług, w tym gastronomicznych, innych niż oferowanych lub zaakceptowanych przez Organizatora,
 ii. rozpowszechnianie i rozdawanie materiałów promocyjnych w tym ulotek, plakatów i innych nośników informacji, za wyjątkiem dystrybuowanych przez Organizatora i Dostawców,
 iii. agitacji lub manifestacji politycznych lub religijnych, protestów i innych form publicznego prezentowania poglądów.
 f. stosowania się do następujących zakazów:
 i. spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków i substancji,
 ii. spożywania alkoholu poza terenem wyznaczonych i ogrodzonych ogródków gastronomicznych,
 iii. wnoszenia i używania naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Uczestników Imprezy lub osób trzecich,
 iv. przekraczania barierek ochronnych,
 v. wchodzenia na scenę.

6. Każdy Uczestnik samodzielnie i na własną odpowiedzialność, uwzględniając swoje możliwości i stan zdrowia podejmuje decyzję o przystąpieniu do jakichkolwiek Aktywności, w tym sportowych. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne Uczestnika, jak i innych Uczestników.

7. Udział Uczestnika w jakichkolwiek Aktywnościach odbywać się będzie na następujących zasadach:
 a. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z kontynuowania Aktywności,
 b. Uczestnik biorący udział w Aktywności ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom osób prowadzących Aktywność lub całą Imprezę, w szczególności co do sposobu wykonywania takiej Aktywności,
 c. udział Uczestnika Małoletniego w Aktywności odbywa się wyłącznie za zgodą jego opiekuna,
 d. osoby prowadzące Aktywność mogą w każdej chwili odmówić Uczestnikowi udziału w niej nie podając przyczyny. Odmowa taka może w szczególności nastąpić w przypadku agresywnego lub prowokacyjnego zachowania uczestnika, stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osoby prowadzącej Aktywność,
 e. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się podejmowania jakichkolwiek Aktywności.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

9. Uczestnik ma świadomość, iż uczestniczy w wydarzeniu publicznym, a wejście na Teren i udział w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystanie jego wizerunku lub wypowiedzi utrwalonych podczas Imprezy w formie wizualnej lub audiowizualnej na potrzeby sporządzenia dokumentacji fotograficznej, filmu dokumentalnego, wywiadu i relacji z Imprezy dla celów statutowych, dokumentacyjnych, marketingowych oraz promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsorów.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

11. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-20 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

12. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w Imprezie i Aktywnościach. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora Imprezy i Dostawców względem Uczestników za szkody związane z ich udziałem w Imprezie, w tym Aktywnościach, zostaje wyłączona.

13. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwać będą osoby przeszkolone pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i medycznego oraz służby porządkowe zapewnione przez Organizatora.

14. Osoby prowadzące Imprezę lub służby porządkowe mogą w każdej chwili, bez podania przyczyny, odmówić Uczestnikowi udziału w Imprezie, zażądać od Uczestnika opuszczenia Terenu lub w przypadku niepodporządkowania się takiemu żądaniu usunąć Uczestnika z Imprezy. Zakaz udziału w Imprezie może zostać wydany w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla siebie lub innych, nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie bądź instrukcji osób prowadzących Imprezę.

15. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa Uczestników Małoletnich w Imprezie, a w szczególności w Aktywnościach jest akceptacja warunków Imprezy, w tym w szczególności treści Regulaminu przez opiekunów Uczestników Małoletnich oraz zapewnienie opieki osoby pełnoletniej podczas całego udziału Uczestnika Małoletniego w Imprezie. Udział Uczestnika Małoletniego w Imprezie, w tym w Aktywnościach, odbywa się na odpowiedzialność opiekuna, który zobowiązany jest do podjęcia decyzji o udziale Uczestnika Małoletniego w Imprezie lub poszczególnych Aktywnościach z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i możliwości Uczestnika Małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika Małoletniego, jak i innych osób znajdujących się na Imprezie.

16. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

17. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.olimpijski.pl oraz na Terenie Imprezy.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij