Inne

 

Manager ds. Marketingu PKOl (zastępstwo min. 12 m-cy)

 

 • Opracowywanie programów promocji Sponsorów i Partnerów PKOl, w tym opracowywanie założeń kampanii medialnych, programów radiowo-telewizyjnych i kontakty robocze z mediami. Przygotowywanie założeń dalszej współpracy, analiza rynku

 

 • Przygotowywanie ofert współpracy dla potencjalnych partnerów i sponsorów. Praca nad założeniami i realizacją programów promocji i popularyzacji sportu i sponsorów olimpijskich (przygotowanie dokumentacji, poszukiwanie sponsorów, opracowanie założeń promocji, tworzenie scenariuszy imprez)

 

 • Współpraca bieżąca z Sponsorami i Partnerami PKOl i MKOl, kontakty zagraniczne,
  (w tym tłumaczenia dokumentów bieżących)

 

Główny Specjalista ds. Marketingu PKOl

 

 • Dokumentowanie/Raportowanie działań na rzecz promocji Sponsorów i Partnerów

 

 • Obsługa i archiwizacja umów i innych dokumentów związanych z realizacją programów marketingowych

 

 • Obsługa imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PKOl: koordynacja promocji sponsorów

 

 • Bieżąca współpraca, korespondencja i kontakty robocze z Partnerami PKOl

 

 • Generowanie pomysłów i tworzenie contentu w Social Media PKOl

 

Wymagania:
Pasja do sportu
Język angielski biegły

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do teamu PKOl wyślij właściwe dla stanowiska dokumenty (CV, list motywacyjny) do dnia  07.10.2019 r. na adres e-mail: pracamarketing@pkol.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

1)         KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie(„PKOl” lub „My”). Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl, numer telefonu: +48 (22) 560 37 00.

2)         W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

PKOl będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

a)          w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się Państwo ubiegają - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny PKOl wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b)         w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c)          w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3)         KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. personelowi PKOl, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów.

4)         CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.

5)         JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 1 rok. W zakresie, w jakim Państwa dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Państwa dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

6)         CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

a)          Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

b)         Przysługują Państwu także następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony PKOl oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

c)          Aby skorzystać z tych praw mogą się Państwo skontaktować z PKOl (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

d)         Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7)         CZY MOGĄ PAŃSTWO COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na pkol@pkol.pl lub list na adres Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)         CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

PKOl ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności).

Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. 

9)         PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływało.

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij